Pensionärernas mänskliga rättigheter bör diskuteras inför Europavalet

Europa åldras – och det snabbt. Redan är närmare en fjärdel av Euorpas befolkning över sextio år. Andelen kommer att öka till en tredjedel under de närmaste 35 åren.

Trenden är densamma över hela världen. Men jämfört med andra världsdelar är Europas befolkning klart äldre än de andra, även om medellivslängden i de fattigare länderna nu stiger snabbare och andelen äldre därmed ökar fortare.

FN och frivilligorganisationen HelpAge International utgav nyligen en rapport om åldrandet i världen och de äldres situation. Själva titelrubriken var ”Aging in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge”.

Att hälsovård och andra livsbetingelser förbättrats till den grad att många människor nu är friskare och lever betydligt längre är sannerligen något att välkomna. Samtidigt är det uppenbart att den förändrade befolkningspyramiden skapar utmaningar.

Från flera europeiska länder kommer oroande signaler om att pensionsfonderna inte kommer att räcka till och att sjukvården redan är överbelastad. Detta i ett läge då den nyliberala medicinen mot senare års ekonomiska kris dessutom skapat mer akuta problem. De budget –åtstramningar som tvingats igenom har i hög grad drabbat vården av äldre. Vi har idag tendenser till äldrefattigdom på flera håll i Europa, inte minst bland kvinnor.

Ett annat problem är arbetsmarknaden haft svårt att ta tillvara den kompentens, erfarenhet och arbetsvilja som finns hos många som nu nått pensionsåldern men som helst skulle vilja fortsätta sin yrkesutövning – om bara möjligheterna fanns. Det saknas ett nytänkande om hur dessa människors yrkeskunskaper, erfarenhet och engagemang kan användas för deras eget men också allmänhetens bästa. I grunden handlar detta om attityder.

Bägge dessa utmaningar kring de äldres situation är en fråga om mänskliga rättigheter. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger uttryckligen att äldre har rätt till trygghet – det handlar om den personliga tryggheten liksom om den sociala och ekonomiska. Ändå nonchaleras ofta äldres rättigheter, eller förnekas helt och hållet. De drabbas av den fördomsfulla men utbredda synen att de är improduktiva och därför saknar värde i ett modernt samhälle.

Dessa diskriminerande attityder, denna ålderism, måste motverkas. Åtgärder måste vidtas för att hindra att människor diskrimineras på grund av ålderdom. Det kräver en beredskap att faktiskt notera övergrepp, marginalisering eller negativ särbehandling av äldre personer. Här har diskrimineringsombudsmän, lokala anti-diskrimineringsbyråer och liknande övervakningsorgan en viktig uppgift och ett stort ansvar.

Det är hög tid för en mer djupgående och konkret debatt om hur den äldre generationen kan få sina mänskliga rättigheter garanterade i det dagliga livet.

Inom politiken har äldre sällan någonting att säga till om. De politiska partierna riktar ofta in sig på de yngre generationerna; äldre personer placeras lågt på valsedlarna om ens alls. Det faktum att majoriteten av de äldre är kvinnor kan ha bidragit till att politikerna försummar denna grupp.

Rapporten från FN och HelpAge betonade några aspekter som särskilt angelägna för de äldre. En var just att kunna spela en aktiv roll i samhället. Förutom att kunna medverka i politiken och påverka såväl lokalt som centralt, handlar det om att kunna organisera sig och att delta i olika föreningar efter intresse. En viktig aspekt är att få en fungerande tillgång till information och medier. Många äldre lider av vad som kallats ett ”digital gap” och behöver stöd för att kunna använda modern informationsteknik.

Ekonomisk trygghet är absolut centralt för de äldres rättigheter. För några år sedan fastslog en FN-konferens att “äldre människor ska ha möjlighet att arbeta så länge de vill och kan, och ha meningsfulla arbetsuppgifter som de trivs med”. Ålder är inte ett giltigt skäl att välja bort någon vid en rekrytering eller att avskeda någon.

Vi behöver en arbetsmarknad som är äldrevänlig i fråga om bl a arbetstider, hjälpmedel och möjlighet till fortbildning. Pensionsåldern borde vara mer flexibel och ålderspensionen garanterad på rimlig nivå. I en rad länder i Europa har äldre kvinnor drabbats av akut fattigdom när deras pension varit otillräcklig och legat på samma nivå som tidigare medan priserna på t ex boendet rasat i höjden.

En bra hälsovård är självfallet en angelägen nödvändighet för äldre, inte minst de äldre äldre. Det räcker inte med att det finns tillgång till kliniker och sjukhus, vården måste äldreanpassas och det måste finnas äldreutbildad personal. Prioritet måste också ges till förebyggande åtgärder.

I flera länder finns fortfarande institutioner för äldre med bedrövlig standard. I andra länder har privatiseringar kombinerade med otillräcklig tillsyn skapat svårhanterliga problem för personer i äldreboende eller i behov av hemhjälp. En ”valfrihet” har prackats på äldre som inte haft en reell möjlighet att välja.

Ytterligare en viktig aspekt är behovet av en äldrevänlig miljö. Med ny teknik och hjälpmedel kan även äldre gamla fortsätta ett aktivt, rörligt liv längre. Det handlar förstås också om närmiljön i lägenheter och hus men också om transporter och den offentliga miljön.

Stöd bör anpassas efter individuella behov och erbjudas inom de områden av varje individs liv där det är nödvändigt. Det ska även vara möjligt för var och en att, när man fortfarande har god mental hälsa, bestämma om vad som ska hända i framtiden, samt om vem som ska fungera som ombud i det fall sinnena skulle svika. Sådana självbestämmandeåtgärder respekterar individens mänskliga värdighet.

Särskilda handlingsprogram för att tillgodose de äldres behov i framtiden måste vara en prioritet på såväl nationellt som lokalt plan. Även i länder där välfärden fungerar hyggligt, finns ett behov av att se över bemötandet. Det har rapporterats om alltför många fall av vanvård, till och med övergrepp på äldreboenden. Detta är ett stort misslyckande och är förstås helt oacceptabelt. Saken förvärras av det faktum att de boende ofta är oförmögna att hävda sina rättigheter, och än mindre mäktiga att försvara sig mot övergrepp.

Under resor över hela Europa har jag sett ytterligheterna. Jag har besökt moderna och hemtrevliga äldreboenden som präglades av medbestämmande och utmärkt medicinsk vård. Tyvärr har jag även sett hem där de boende betraktades mer som siffror och objekt än som människor, och där personalen var outbildad, överarbetad och uppgiven. Det finns i vissa länder ett klart behov av att mer noggrant övervaka förhållandena på äldreboendena.

Personer som bor på äldreboenden ska naturligtvis få lämplig omsorg och hjälp. Deras rätt till privatliv och värdighet ska respekteras fullt ut. De har också rätt att få vara med och fatta beslut om sin behandling liksom om de konkreta förhållandena på äldreboendet. För att förhindra vanvård och främja god omsorg bör man upprätta oberoende klagomåls- och tillsynssystem.

Vissa äldre kan vara särskilt utsatta. Personer med tidigare funktionshinder brottas med speciella svårigheter som kan förvärras som en följd av själva åldrandet, exempelvis i form av försämrad syn, hörselnedsättning eller rörelsesvårigheter. Man måste ta hänsyn till äldre människors behov när man utformar politik och handlingsprogram som avser människor med sådana handikapp. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) stadgar skydd för sådana personer på flera punkter, och dess förverkligande bör därför stå högt upp på dagordningen.

Äldre migranters sårbarhet markeras inte sällan också på grund av språksvårigheter. I och med den växande invandringen, står Europas länder inför en utmaning som myndigheterna verkar stå helt handfallna inför. Resultatet blir att enskilda individer diskrimineras på flera områden.

Slutsats: Europas politiska ledare borde se över sin politik för äldres människors rättigheter, Kanske måste vi påpeka att om de inte agerar med större frenesi riskerar de själva att en dag drabbas av konsekvenserna av sina underlåtenhetssynder…

(Denna artikel har också publicerats i boken ”Vi tar debatten om FRAMATIDENS EUROPA” utgiven av Global Utmaning).

Share and Enjoy

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *